BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIII/499/2022

z dnia: 25 maja 2022 r.
w sprawie: wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 599 z późn. zm.) oraz art. 3 i art. 5 ustawy z dnia 29 października 2021r.
o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2290) Rada Miejska Ruciane-Nida – uchwala,  co następuje: 

§ 1. Wyznacza się miejsca prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na targowisku miejskim przy ul. Kwiatowej w Rucianem-Nidzie na działce o numerze geodezyjnym 229/308, obręb Ruciane-Nida.
§ 2. Przyjmuje się regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu, o którym mowa w § 1, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Tekst Regulaminu zostanie umieszczony na targowisku w miejscu widocznym, ogólnie dostępnym, w sposób umożliwiający swobodne zapoznanie z nim osobom korzystającym z Targowiska. 
§ 4. Traci moc Uchwała Nr LI/462/2022 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie: wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 cze 2022 11:07
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 346 razy