BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIII/501/2022

z dnia: 25 maja 2022 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu w celu przejścia i umieszczenia urządzeń elektroenergetycznych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida na rzecz ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) w związku art. z 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. z 2020 r., poz.1740 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje :
§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 162 obręb Ukta, dla której Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1P/00013285/9 nieodpłatną służebnością przesyłu w celu przejścia i umieszczenia urządzeń elektroenergetycznych, polegającą na umieszczeniu w gruntach urządzeń elektroenergetycznych na rzecz ENERGA OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. 
2. Szczegółowe warunki ustanowienia służebności przesyłu zostaną określona w umowie.
3. Przebieg służebności, o której mowa w ust. 1, określa załącznik graficzny do uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLIX/433/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu w celu przejścia i umieszczenia urządzeń elektroenergetycznych na nieruchomościach stanowiących właśność Gminy Ruciane - Nida na rzecz ENERGA Operator SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80 - 557 Gdańsk.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 cze 2022 12:07
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 142 razy