BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII/134/2007

z dnia: 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: likwidacji Szkoły Filialnej w Wojnowie wchodzącej w skład Szkoły Podstawowej w Ukcie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz.1441) oraz art. 5c pkt 1 i art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, zmiany: Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Po uzyskaniu opinii Kuratora Oświaty w Olsztynie postanawia się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2008 roku Szkołę Filialną w Wojnowie wchodzącą w skład Szkoły Podstawowej w Ukcie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 paź 2008 18:25
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1837 razy