BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIV/503/2022

z dnia: 27 czerwca 2022 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ruciane - Nida za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)  w związku z art. 270 ust. 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz.U.z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Ruciane - Nida za 2021 rok składające się z:
1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
2) łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych, 
3) łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, 
4) łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, 
5) informacji dodatkowej. 
§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ruciane - Nida za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 lip 2022 07:53
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 308 razy