BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIV/504/2022

z dnia: 27 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)  w związku z art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Rada Miejska Ruciane - Nida po szczegółowym rozpatrzeniu:
1) sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, 
2) sprawozdania finansowego,
3) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, 
4) informacji o stanie mienia gminy, 
5) wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia absolutorium Burmistrzowi, 
6) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej
- udziela Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka  Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 lip 2022 07:58
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 120 razy