BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIV/507/2022

z dnia: 27 czerwca 2022 r.
w sprawie: przyjęcia Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z poźn. zm.) w związku   art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ruciane-Nida stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Przyjęty Projekt Regulaminu zostanie przesłany  organowi regulacyjnemu tj. Dyrektorowi Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku w celu jego zaopiniowania. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej  Ruciane-Nida.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka  Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 lip 2022 08:06
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 140 razy