BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIV/509/2022

z dnia: 27 czerwca 2022 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz.1889)  - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym   dzierżawcą części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, położonej w miejscowości Ruciane-Nida, oznaczonej nr 381/1 o pow. 187 m², z przeznaczeniem pod składowanie materiałów na okres do 3 lat.   
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 lip 2022 08:10
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 234 razy