BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIV/513/2022

z dnia: 27 czerwca 2022 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr LI/451/2022 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r.  o ochotniczych strażach pożarnych (t. j.: Dz.U. z 2021 r. , poz. 2490) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr LI/451/2022 Rady Miejskiej Ruciane-Nida  z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej  z terenu Gminy Ruciane-Nida wprowadza się następujące zmiany: 
1) dotychczasowy § 3 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 3. Traci moc Uchwała Nr LVI/77/2010 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę." 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 Agnieszka Kręciewska 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 lip 2022 08:18
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 136 razy