BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LV/516/2022

z dnia: 29 sierpnia 2022 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom, psychologom, logopedom i doradcom zawodowym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) , art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3  w związku z art. 91 lit. "d" pkt 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j.:Dz.U. z 2022 r. poz. 854), uchwala się, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr XXVI/190/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 15 czerwca 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr LVI/487/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom  realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom, psychologom, logopedom i doradcom zawodowym, wprowadza się następujące zmiany: § 1 otrzymuje następujące brzmienie:                                                                                                                                                                              
" § 1. Określa się  rozmiar obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych wg następujących zasad: 
Lp. Stanowisko kierownicze - typ szkoły (placówki) oraz niektórzy nauczyciele  Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć
1. Dyrektor przedszkola i szkoły liczącej:  
2. - do 11 oddziałów     
- powyżej  11 oddziałów 
8 godzin  
5 godzin                                                                    
3.  Pedagog, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny  22 godzin

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 wrz 2022 13:33
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 319 razy