BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LV/517/2022

z dnia: 29 sierpnia 2022 r.
w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ruciane-Nida w roku szkolnym 2022/2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2021 r.,  poz 1082 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 
§ 1. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Ruciane-Nida w roku szkolnym 2022/2023:
1. w przypadku oleju napędowego na kwotę  7,68 zł. za litr;
2. w przypadku benzyny na kwotę 7,64 zł. za litr;
3. w przypadku autogazu na kwotę 3,50 zł. za litr. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 wrz 2022 13:37
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 297 razy