BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LV/520/2022

z dnia: 29 sierpnia 2022 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida na rzecz jego najemcy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a„ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1, oraz  art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 31, o pow. użytkowej 60,75 m² usytuowanego w budynku nr 7 przy ul. Kwiatowej w Rucianem-Nidzie wraz pomieszczeniem przynależnym oraz  z udziałem wielkości 6075/327150 części w gruncie, ozn. nr geod. 229/59, o pow. 811 m² i częściach wspólnych budynku, stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane -Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 wrz 2022 14:10
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 246 razy