BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII/141/2007

z dnia: 28 grudnia 2007 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych istniejących w budynku wielorodzinnym nr 8 w Rucianem-Nidzie przy ul. Kolejowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, udziałów związanych z tymi lokalami w działce, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Kolejowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 13 ust. 1 i art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity – Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych istniejących w budynku wielorodzinnym nr 8 w Rucianem-Nidzie przy ul. Kolejowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, udziału związanego z poszczególnymi lokalami w działce ozn. nr geod. 205/3, o pow. 531 m², położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Kolejowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 paź 2008 19:09
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1928 razy