BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII/88/2008

z dnia: 17 listopada 2008r.
w sprawie: ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na wysypisko w miejscowości Wólka.

Na podstawie art.18 ust.2pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.z 1997r. Nr 9 poz.43 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala , co następuje:

§ 1

Ustala się opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wólka w następujących wysokościach:

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Cena netto zł za unieszkodliwienie 1Mg

200301

Niesegregowane (zmieszane)odpady komunalne

109,00

200303

Odpady z czyszczenia ulic i placów

109,00

200307

Odpady wielkogabarytowe

109,00

200399

Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

109,00

200201

Odpady ulegające biodegradacji

109,00

200202

Gleba, ziemia i kamienie

109,00

200302

Odpady z targowisk

109,00Kod odpadu zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1206)

§ 2

Opłata za przyjmowanie odpadów segregowanych rodzajowo (tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura) wynosi 50% stawki za składowanie nie segregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

§ 3

Do stawki opłaty za unieszkodliwienie 1Mg odpadów wyszczególnionej w § 1 wliczana jest opłata za korzystanie ze środowiska określona Obwieszczeniem Ministra Środowiska na dany rok. Do stawki należy doliczyć podatek VAT od towarów i usług wg obowiązującej stawki.

§ 4

W przypadku awarii urządzenia wagowego ustalone w § 1 stawki opłat przeliczane będą według wskaźnika 0,12 Mg /m³.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 26 lis 2008 10:41
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2034 razy