BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVI/524/2022

z dnia: 26 września 2022 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2022 r., poz. 1634) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr VIII/37/2015 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 kwietnia 2015r.
w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Ruciane-Nida, wprowadza się następujące zmiany: dotychczasowy § 1. otrzymuje brzmienie:
§ 2. Tworzy się wyodrębnione rachunki bankowe dochodów własnych w następujących jednostkach budżetowych
         1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rucianem-Nidzie,
         2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie,
         3. Szkoła Podstawowa w Ukcie,
         4. Przedszkole Miejskie „Zielona Kraina” w Rucianem-Nidzie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2022r.
i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 paź 2022 09:58
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 280 razy