BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVI/525/2022

z dnia: 26 września 2022 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego w związku z umorzeniem udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."g" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 199 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn.zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na obniżenie kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z kwoty 4 503 800,00 ( słownie: cztery miliony pięćset trzy tysiące osiemset złotych 00/100) do kwoty 433 600,00 zł. (słownie: czterysta  trzydzieści  trzy tysiące sześćset złotych 00/100) tj.  
o 4 070 200,00 zł. (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy dwieście złotych 00/100). 
§ 2. Obniżenie kapitału zakładowego spółki, o którym mowa w § 1 nastąpi w drodze umorzenia 40702 (słownie: czterdzieści tysięcy siedemset dwóch) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł. (słownie: sto złotych 00/100) każdy i łącznej wartości 4 070 200,00 zł. (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy dwieście złotych 00/100) stanowiących własność wspólnika Gminy Ruciane-Nida. 
§ 3. Kapitał zakładowy spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o o. po obniżeniu dzielić się będzie  na 4336 udziałów (słownie: cztery tysiące trzysta trzydzieści sześć udziałów) o wartości nominalnej 100,00 zł. (słownie: sto złotych 00/100) każdy. 
§ 4. Udziały zostaną umorzone za zgodą Wspólnika bez wynagrodzenia, zaś kwota pochodząca z  obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenia 40702 udziałów zostanie przeznaczona na pokrycie straty Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rucianem-Nidzie  z lat ubiegłych. 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 paź 2022 10:01
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 80 razy