BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVI/526/2022

z dnia: 26 września 2022 r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz 559 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust.3 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§1. Przyjmuje się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ruciane-Nida - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 paź 2022 10:03
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 267 razy