BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVI/527/2022

z dnia: 26 września 2022 r.
w sprawie: zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z  późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Piskiego - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę wewnętrzną w  miejscowości Ukta przebiegającą od drogi wojewódzkiej nr 610 po działce oznaczonej numerem geodezyjnym 349/1 obręb geodezyjny Ukta.
§ 2. Przebieg drogi, o której mowa w § 1 został określony na mapie stanowiącej załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka  Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 paź 2022 10:05
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 220 razy