BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVI/531/2022

z dnia: 26 września 2022 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1/107 o powierzchni 0,6433 ha, położonej w obrębie Wierzba, gm. Ruciane-Nida dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00044775/7. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 paź 2022 10:15
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 89 razy