BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVII/535/2022

z dnia: 24 października 2022 r.
w sprawie: przyjęcia aktualizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ruciane-Nida na lata 2022 - 2032".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz Uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" (M.P. z 2010 r. Nr 33, poz. 481) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 
§ 1. Przyjmuje się aktualizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu  Gminy Ruciane - Nida pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ruciane - Nida na lata 2022-2032", w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.  
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ruciane - Nida na lata 2015-2032".
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 4 lis 2022 13:56
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 67 razy