BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVII/537/2022

z dnia: 24 października 2022 r.
w sprawie: rozpatrzenia petycji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) po zapoznaniu się z wynikami rozpatrzenia petycji przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej do Rady Miejskiej Ruciane-Nida w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy   uznaje się petycję za niezasługującą na uwzględnienie z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu  stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej Ruciane-Nida do przekazania niniejszej uchwały Wnoszącej petycję. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 4 lis 2022 14:34
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 63 razy