BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVII/538/2022

z dnia: 24 października 2022 r.
w sprawie: przekazania skargi zgodnie z kompetencjami.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z poźn. zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Miejska Ruciane-Nida postanawia przekazać skargę Pana M.J. na działalność Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp-ka z o. o. w Rucianem-Nidzie zgodnie z kompetencjami Radzie Nadzorczej w/w spółki. 
§ 2.  Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały. 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 4 lis 2022 14:50
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 73 razy