BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVII/539/2022

z dnia: 24 października 2022 r.
w sprawie: pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2022 poz. 559) oraz 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. 2022 poz.1297 ze zm.)  Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje :
§ 1. Postanawia się o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 4 lis 2022 14:52
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 57 razy