BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVIII/541/2022

z dnia: 9 listopada 2022 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2022 r., poz. 1634) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 5.122.014,57 zł zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.658.748,91 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2022 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 54.913.932,10 zł w tym: dochody majątkowe: 10.022.339,24 zł dochody bieżące: 44.891.592,86 zł
2. Plan wydatków ogółem – 53.437.261,76 zł w tym: wydatki majątkowe: 12.308.144,27 zł wydatki bieżące: 41.129.117,49 zł
§3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.476.670,34 zł przeznaczona zostanie na planowane spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.
§4. Przychody budżetu w wysokości 169.329,66 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.646.000,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§5. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem
nr 4 do niniejszej uchwały.
§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 10 lis 2022 13:33
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 66 razy