BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LXII/569/2023

z dnia: 30 stycznia 2023 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2022 r., poz. 1634) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 583) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 198.476,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 159.136,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 643.189,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 604.552,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2023 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 47.041.266,48 zł w tym: dochody majątkowe: 13.617.783,94 zł dochody bieżące: 33.423.482,54 zł
2. Plan wydatków ogółem – 55.212.940,90 zł w tym: wydatki majątkowe: 24.225.530,65 zł wydatki bieżące: 30.987.410,25 zł
§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.”,  zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.171.674,42 zł zostanie pokryty:
a) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7.147.253,76 zł;
b) przychodami pochodzącymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 98.155,00 zł;
c) przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 926.265,66 zł.
§ 6. Przychody budżetu w wysokości 9.708.674,42 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.537.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 lut 2023 10:06
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 250 razy