BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LXII/572/2023

z dnia: 30 stycznia 2023 r.
w sprawie: ustalenia stawki za 1 km przewozu dzieci niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2021 r.  poz. 1082 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 


§ 1. Określa stawkę za 1 km przebiegu pojazdu w następującej wysokości:
1)  dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika  do 900 cm³ - 0,89 zł. 
2)  dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ - 1,15 zł. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr LV/517/2022 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia  średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ruciane-Nida w roku szkolnym 2022/2023. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 lut 2023 10:15
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 226 razy