BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LXIII/581/2023

z dnia: 27 lutego 2023 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są ta same nieruchomość - na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz.1889)  - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, położonych w miejscowości Wojnowo, z przeznaczeniem pod drobne uprawy rolne na okres do 3 lat:   
1. oznaczonej nr 121/3 o pow. 27 m², 
2. oznaczonej nr 121/4 o pow. 164 m².
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 mar 2023 08:18
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 174 razy