BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LXIII/585/2023

z dnia: 27 lutego 2023 r.
w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych:
1) za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości brutto 300 zł za 1 m³,
2) za odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości brutto 600 zł za 1 m³.

2. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiórników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości brutto 50 zł za 1m³.
3. Określa się górną stawkę opłaty ponoszej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych w wysokości brutto 150 zł za 1 m³.

§ 2. Stawki opłat wymienione w § 1 ust. 1 ustala się w wysokości proporcjonalnej do wielkości pojemników lub worków, w których zbierane są odpady.
§ 3. Traci moc uchwała nr XLIX/346/2014 z dnia 29 maja 2014 r. Rady Miejskiej Ruciane -  Nida w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 r. poz. 2275).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka  Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 mar 2023 08:58
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 339 razy