BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LXIII/589/2023

z dnia: 27 lutego 2023 r.
w sprawie: rozszerzenia terenu cmentarza komunalnego w miejscowości Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13  oraz art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 1  ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1947) za zgodą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Piszu, Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 
§ 1. 
1. Rozszerza się cmentarz komunalny położony w miejscowości Ruciane-Nida przy ulicy Cichej (działka nr 399, obręb Ruciane-Nida) o działki gruntu o numerach geodezyjnych  3107/22, 3107/23 i 3107/24, obręb Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, które są objęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida ul. Cicha zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIX/309/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z dnia 28 kwietnia 2017 r. poz. 2074) z przeznaczeniem, jako teren na powiększenie istniejącego cmentarza. 
2. Granice terenu przeznaczonego pod rozszerzenie cmentarza oznaczone zostały na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr LX/560/2022 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w miejscowości Ruciane-Nida. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.  

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 mar 2023 09:31
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 170 razy