BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LXIII/590/2023

z dnia: 27 lutego 2023 r.
w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40  ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz.40), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RM-06111-230-22) Rada Miejska Ruciane-Nida – uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Ruciane-Nida, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

§ 2. 
1.Dotacja, o której mowa w § 1, może zostać udzielona na finansowanie nakładów koniecznych, określonych w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840), zwanej dalej „ustawą o ochronie zabytków”.
2. Dotacja, o której mowa w § 1:

1) może być udzielona w wysokości do 98% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy o ochronie zabytków, na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy o ochronie zabytków, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
2) może być udzielona wyłącznie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego w wysokości min. 2%.
3) jest wypłacana po podpisaniu umowy o udzieleniu dotacji przez Beneficjenta dotacji z Gminą Ruciane-Nida na podstawie promes udzielanych gminie przez Bank Gospodarstwa Krajowego, po zakończeniu realizacji zadania lub jego wydzielonego etapu.

§ 3. 
1. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
2. Ubiegając się o dotację należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Do wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć dokumenty wyszczególnione w formularzu wniosku.
4. Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o dotację w jednej z trzech kategorii:

1) do 150 000,00 złotych brutto,
2) do 500 000,00 złotych brutto,
3) do 3 500 000,00 złotych brutto.

5. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.) lub elektronicznie za pośrednictwem skrytki Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida na ePUAP: /n5c06q4xsr/skrytka.
6. Termin składania wniosków zostanie wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida www.ruciane-nida.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
7. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4. 
1. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida powołuje komisję oceniającą złożone wnioski.
2. W skład komisji wchodzą trzy osoby, w tym przewodniczący.
3. Komisja dokonuje oceny wniosków celem wybrania wniosków, które zostaną objęte wnioskiem Gminy Ruciane-Nida o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
4. Podstawę prac komisji stanowią wnioski złożone w terminie określonym w § 3 ust. 6. Wnioski złożone po terminie lub złożone przez podmioty nieuprawnione podlegają odrzuceniu.
5. Do zadań komisji należy ocena wniosków według kryteriów formalnych i merytorycznych, określonych na kartach oceny stanowiących odpowiednio załącznik nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
6. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia na podstawie przyznanych punktów, określonych w karcie oceny merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. W przypadku równej liczby punktów decyduje głos przewodniczącego komisji.
7. Komisja przedkłada Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida do akceptacji wyniki oceny wniosków w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego.
8. Informacja o wyniku prac komisji, o której mowa w ust. 6 umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
9. Wnioskodawcom, którzy złożyli w terminie wniosek o udzielenie dotacji i których wnioski nie zostały wybrane do ubiegania się przez Gminę Ruciane-Nida o promesę na dotację nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania.
10. Gmina Ruciane-Nida złoży do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego wnioski o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
11. Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznanie dotacji w wysokości określonej we wniosku.

§ 5. 
1. Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego przyznaje wstępne promesy na udzielenie dotacji na wybrane zadania inwestycyjne.
2. Gmina Ruciane-Nida poinformuje w formie pisemnej Wnioskodawców, których zadania inwestycyjne zostaną wybrane do otrzymania dotacji.
3. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Miejska Ruciane-Nida w formie uchwały, pod warunkiem przyznania przez Bank Gospodarstwa Krajowego wstępnej promesy na udzielenie dotacji dla Gminy Ruciane-Nida, określając nazwę podmiotu otrzymującego dotację, kwoty przyznanej mu dotacji oraz nazwę zadania, na wykonanie którego przyznano dotację.

§ 6. 
1. Przyjęcie uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida w sprawie przyznania dotacji jest warunkiem do rozpoczęcia postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy.
2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1 powinno być przeprowadzone w terminie do 12 miesięcy od dnia udostępnienia przez Bank Gospodarstwa Krajowego  wstępnej promesy, zgodnie z ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo zamówień publicznych”, jeśli przepisy tej ustawy znajdują zastosowanie w stosunku do Wnioskodawcy.
3. W przypadku braku obowiązku stosowania przez Wnioskodawcę przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia Gminie Ruciane-Nida takiej informacji w formie pisemnego oświadczenia w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania pisma o wyborze zadania objętego wnioskiem o udzielenie dotacji.
4. Wnioskodawcy, o których mowa w ust. 3 są zobowiązani do:
1) Wyboru Wykonawcy prac w sposób transparentny i konkurencyjny na podstawie ogłoszonego zamówienia.
2) Opracowania i przekazania do upublicznienia zamówienia co najmniej za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida. Zamówienie powinno być ogłoszone na cały zakres objęty wnioskiem o dofinansowanie, a termin składania ofert nie może być krótszy niż 30 dni.
5. Wnioskodawcy są zobowiązani do poinformowania Gminy Ruciane-Nida w formie pisemnego oświadczenia o ogłoszeniu postępowania w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia upublicznienia ogłoszenia.

§ 7. 
1. Po rozstrzygnięciu postępowania, o którym mowa w § 6 ust. 1, Wnioskodawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Gminy Ruciane-Nida o wyniku postępowania w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wyborze.
2. Na postawie otrzymanej informacji Gmina Ruciane-Nida przedkłada do banku Gospodarstwa Krajowego wniosek w celu otrzymania promesy na udzielenie dotacji.

§ 8. 
1. Po przeprowadzeniu procedur, o których mowa w § 5 do § 7 niniejszej uchwały i uzyskaniu przez Gminę Ruciane-Nida promesy na udzielenie dotacji z banku Gospodarstwa Krajowego następuje podpisanie umowy o przyznanie dotacji między Gmina Ruciane-Nida a Wnioskodawcą w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia uzyskania promesy. 
2. Umowa o przyznanie dotacji określać będzie co najmniej:
1) Szczegółowy opis zadania, w tym celu, na jaki dotacja została przyznana oraz termin jego wykonania,
2) Wysokość dotacji udzielonej podmiotowi wykonującemu zadania i tryb płatności,
3) Termin wykorzystania dotacji,
4) Tryb kontroli wykonania zadania,
5) Termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
6) Termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji,
7) Zasady promocji.
3. Po podpisaniu umowy o przyznanie dotacji Wnioskodawca staje się Beneficjentem dotacji.
4. Jeżeli w wyniku realizacji prac lub robót budowlanych przy zabytku ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. Jeżeli całkowity koszt realizacji zadania ulegnie zwiększeniu, wysokość dotacji pozostaje bez zmian, a Beneficjent dotacji jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną a wartością ostateczną.

§ 9. 
1. Podpisanie umowy o przyznanie dotacji jest warunkiem umożliwiającym podpisanie umowy na wykonanie prac z Wykonawcą przez Beneficjenta dotacji.
2. Brak zawarcia umowy o udzielenie dotacji z przyczyn zależnych od Beneficjenta skutkuje nieuzyskaniem dotacji.

§ 10. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie ma uchwała Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wraz z załącznikami oraz Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy zabytków.

§ 11. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 12. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 mar 2023 09:45
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 336 razy