BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXX/24/2005

z dnia: 31 stycznia 2005
w sprawie: wyrażania zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 wraz z oddaniem użytkowania wieczyste na okres 99 lat, udziału w gruncie, położonego w Rucianem – Nidzie przy ul. Gałczyńskiego 1A, stanowiącego własność gminy Ruciane –Nida
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /teks jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 13 ust. 1 i art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity – Dz. U z 2000 roku Nr 46, poz.543 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala , co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr4 (pomieszczenia gospodarczo-garażowego), o powierzchni użytkowej 28,15 m2, mieszczącego się w budynku mieszkalno-użytkowym nr 1A, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, udziału w gruncie wielkości 28,15/131,62 części, ozn. nr geod. 275/12 i 275/13, o łącznej powierzchni 166 m2, poł. w Rucianem-Nidzie przy ul. Gałczyńskiego, stanowiącego własność gminy Ruciane-Nida.

§ 2

Wykonania uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek


Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 20 sie 2009 07:44
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2191 razy