BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXX/3/2005

z dnia: 31 stycznia 2005
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Iznota sektor „A”, „B”, „C”.
Na podstawie art. 24 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 1999r. nr.15 poz.139, nr 41 poz. 412 i nr 111 poz.1279, z 2000 r. nr poz. 136, nr109 poz.1157 i nr 120 poz. 1268, z 2001r. nr 14 poz. 124, nr 100 poz. 1085, nr 115 poz. 1229 i nr 154 poz.1804 oraz z 2002r. nr 25 poz. 253, nr 113 poz. 984 i nr 130 poz. 1112)w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717) Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia odrzuci zarzut wniesiony przez Państwa Włodzimierza i Barbarę Browarskich, zam. 03-977 Warszawa, ul. Libijska 9B, w stosunku do projektowania w planie jednostki „C” ogólnodostępnego ciągu pieszego zapewniającego możliwość dojścia do brzegów jeziora Bełdany.

§ 2

Uzasadnienie treści uchwały zawiera załącznik do uchwały, stanowiący jej integralna część.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 20 sie 2009 07:43
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2159 razy