BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXX/1/2005

z dnia: 27 stycznia 2005
w sprawie: przeniesienia własności nieruchomości gruntowych, w zaległości za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, stanowiące dochody budżetu Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art.18 ust. 2 ptk.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 64§ 1 pkt.2 i § 2ptk. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 roku nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przeniesienie własności niżej wymienionych nieruchomości gruntowych:
1. ozn. nr geod 104/12, o pow. 4.319m2
2. ozn. nr geod 104/5 o pow. 2.096m2
3. ozn. nr geod 88, o pow. 374m2
położonych w Rucianem – Nidzie przy ul. Dworcowej
stanowiących własność Spółki z o. o „PATRON” z siedzibą w Warszawie, na rzecz Gminy Ruciane – Nida,
w zamian za zaległości podatkowe z tytułu od nieruchomości:
- Spółki z o. o PATRON w kwocie 167.052,90 zł oraz zobowiązania osób trzecich tj.
a/ SPEC Sp. Z o. o w kwocie 34.448,80 zł
b/ PRO Sp. Z o. o w kwocie 307.617,00zł
c/ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATEXIM Sp. z o. o w kwocie 136.646,40 zł
co stanowi łączną kwotę 645.765,10 zł.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Mgr Bogdan Słabek
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 20 sie 2009 07:43
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2035 razy