BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/16/2006

z dnia: 27 kwietnia 2006r
w sprawie: nadania nazwy ulicy w mieście Ruciane – Nida
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z 2002r. nr 23 poz.2201, nr 62, poz.558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz.1271, nr 14 poz. 1806, z 2006r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz.1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203 nr 167, poz.1759) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala co następuje:

§1

Nadaje się nazwę nowo utworzonej ulicy w mieście Ruciane – Nida:
1. Harcerska – położona na działce o numerze geodezyjnym 192/328, biegnąca od ulicy Jana Krajeckiego do skrzyżowania istniejących ulic Szkolnej i Harcerskiej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§3

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Bogdan Słabek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 sie 2009 13:32
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2051 razy