BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIII/67/2006

z dnia: 20 października 2006r
w sprawie: w sprawie nabycia na rzecz Gminy Ruciane – Nida 2/3 części kanalizacji sanitarnej od Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „ KOREKTYWA” w Piaskach k/ Rucianego – Nidy w drodze darowizny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala co następuje:

§1
1. wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Ruciane – Nida pozostałych 2/30 części kanalizacji sanitarnej, której dotyczy Uchwała Rady Miejskiej XLI/19/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r od Towarzystwa Krzewienia Kultury fizycznej ognisko „KOREKTYWA” w Piaskach k/ rucianego – Nidy w drodze darowizny
2. Nabycie kanalizacji sanitarnej od towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „ KOREKTYWA” w Piaskach na rzecz Gminy Ruciane – Nida nastąpi w formie aktu notarialnego, w którym określone zostaną warunki nabycia kanalizacji.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu. *)

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Bogdan Słabek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 sie 2009 13:34
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2204 razy