BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 15 maja 2009 r.
w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzenie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. z art.52 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zm.) i § 6 ust. 1 i 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2007 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwiec r. - Burmistrz Rucianego-Nidy zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje:
1. Pana Piotra Felińskiego na operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Rucianem-Nidzie.
2. Pana Karola Sytę na operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Rucianem-Nidzie.
3. Pana Józefa Kruszyńskiego na operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Rucianem-Nidzie.
4. Pana Jacka Schramke na operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Rucianem-Nidzie.
5. Pana jerzego Waszkiewicz na operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Rucianem-Nidzie.
6. Pana Tomasza Frąckiewicza na operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Rucianem-Nidzie.
7. Pana Artura Chudzika na operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Rucianem-Nidzie.
8. Pana Mariusza Wnuka na operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Rucianem-Nidzie.


w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwiec 2009 r.


§ 2

Do zadań operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, należy:
1) udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego,
2) udział w wyznaczonym terminie w testach ogólnokrajowych obejmującym wprowadzenie testowych wyników głosowania w zakresie obsługiwanych obwodów głosowania oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub przekazanie danych do pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej - w wyznaczonym terminie,
3) potwierdzenie odbioru loginu i hasła do pobrania licencji operatora (na czas testów i obsługi wyborów),
4) przygotowanie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i instalacji oprogramowania,
5) potwierdzenie odbioru i wprowadzenia do oprogramowania aktualizacji (w przypadku konieczności) danych definiujących obwód, list i kandydatów, podając bieżącą wersję oprogramowania oraz datę wygenerowania w systemie centralnym danych definiujących,
6) ustalenie najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej miejsca i harmonogramu pracy,
7) wprowadzenie danych z projektu protokołu głosowania w obwodzie przekazanego przez przewodniczącego lub zastępcę obwodowej komisji wyborczej,
8) w przypadku wystąpienia błędów - wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu,
9) w przypadku wystąpienia ostrzeżeń - wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu,
10) sygnalizowanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej niezgodności liczby uprawnionych, błędnych danych o siedzibie obwodowej komisji wyborczej lub godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania,
11) wydrukowanie i przekazanie do podpisania przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej niezbędnej liczby egzemplarzy protokołu głosowania w obwodzie,
12) zapisanie, po wprowadzeniu podpisu licencji przez przewodniczącego, danych z protokołu głosowania w obwodzie na zewnętrznym nośniku,
13) przesłanie do rejonowej komisji wyborczej - podpisanych licencją przez przewodniczącego - danych z protokołu głosowania w obwodzie.§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek GryciukData dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 cze 2010 12:50
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 1922 razy