BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 17/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 15 czerwca 2009 r.
w sprawie: maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Ruciane-Nida

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) - Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zarządza, co następuje:

§ 1


Ustala się maksymalne wynagrodzenie kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Ruciane-Nida zatrudnionych w:
1) Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie
2) Zespole Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie
3) Zakładzie Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie


§ 2


Ustala się maksymalne kwoty miesiecznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracowników określonych w § 1.


L.p.
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania
Maksymalna kwota wynagrodzenia zasadniczego do
Maksymalna kwota dodatku funkcyjnego do
1.
Dyrektor/Kierownik
XIX
5.000,00
1.500,00


§ 3


1. Z tytułu okresowego zwiekszenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań pracownikom, o których mowa w § 1 może być przyznany dodatek specjalny.
2. Dodatek przyznaje się na czas określony.
3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczalnej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.


§ 4


Maksymalne wynagrodzenie miesięczne pracowników, o których mowa w § 1 nie może przekroczyć czterokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110 z 1999 r., poz. 1255 z późn. zm).


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 kwietnia 2009 r.Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 lip 2010 13:57
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 2126 razy