BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 23/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 25 sierpnia 2009 r.
w sprawie: powołania Komisji przetargowej w postępowaniu o zamówienia publiczne.

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam, co następuje.


§ 1


Powołuję Komisję przetargową w postępowaniu o zamówienia publiczne, w następującym składzie:

1. Jerzy Waszkiewicz - Przewodniczący Komisji,
2. Piotr Feliński - Członek,
3. Jacek Schramke -Członek,
4. Artur Chudzik -Członek,

§ 2


Wszystkie czynności dotyczące realizacji zamówień publicznych Komisja podejmuje na swoich posiedzeniach w obecności co najmniej 3 członków.


§ 3


Zasady działania Komisji przetargowej określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4


Traci moc Zarządzenie Burmistrza w Rucianem-Nidzie Nr 12/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji do spraw realizacji zamówień publicznych Gminy Ruciane-Nida.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 lip 2010 09:12
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 1842 razy