BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 33/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 18 grudnia 2009 r.
w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458)

zarządzam, co następuje:


§ 1


Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędowi Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania.


§ 3


Traci moc Zarządzenie Nr 27/05 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w holu Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Al. Wczasów 4 .


Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 8 lip 2010 14:24
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 1866 razy