BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VII / 25 / 2003

z dnia: 28 lutego 2003 r.
w sprawie: nadania imienia Zespołowi Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 58, ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) w związku § 3 ust. 1 Statutu Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie, przyjętego Uchwałą Nr XLI / 19 / 2002 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie, Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1.


Nadaje się Zespołowi Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie imię Agnieszki Osieckiej.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lip 2010 15:21
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1926 razy