BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 8/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 25 maja 2010 r.
w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 1 i § 8 ust. 1 pkt 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. – Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zarządza, co następuje:

§ 1


Powołuje:
1. Pana Piotra Ryszarda Felińskiego na operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Rucianem-Nidzie, Świetlica Osiedlowa, ul. Mazurska 13,
2. Pana Karola Sytę na operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Rucianem-Nidzie, Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej, ul. Polna 2,
3. Pana Józefa Kruszyńskiego na operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Rucianem-Nidzie, Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Gałczyńskiego 2,
4. Pana Jacka Schramke na operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Rucianem-Nidzie, Zespół Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej, ul. Gałczyńskiego 2A,
5. Pana Jerzego Waszkiewicza na operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Wejsunach, Świetlica Wiejska, Wejsuny 29,
6. Pana Tomasza Frąckiewicza na operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Ukcie, Szkoła Podstawowa, Ukta 70,
7. Pana Artura Chudzika na operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Karwicy, Świetlica Wiejska, Karwica 12A,
8. Pana Mariusza Wnuka na operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Ukcie, Świetlica Domu Pomocy Społecznej Ewangelickiego Domu Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach, Ukta 31


w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
§ 2


Do zadań operatorów obsługi obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, należy:
1) udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego,
2) udział w wyznaczonym terminie w testach ogólnokrajowych obejmujących wprowadzenie testowych wyników glosowania w zakresie obsługiwanych obwodów głosowania oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej,
3) potwierdzenie odbioru loginu i hasła służących do pobrania licencji operatora (na czas testów oraz do obsługi wyborów),
4) przygotowanie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i instalacji oprogramowania,
5) potwierdzenie odbioru i wprowadzenia do oprogramowania aktualizacji (w przypadku takiej konieczności) danych definiujących obwód i kandydatów, z podaniem bieżącej wersji oprogramowania oraz daty wygenerowania w systemie centralnym danych definiujących,
6) ustalenie z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej, najpóźniej w przeddzień głosowania, miejsca i harmonogramu pracy,
7) wprowadzenie danych z projektu protokołu głosowania w obwodzie przekazanego przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej,
8) w przypadku wystąpienia błędów – wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu,
9) w przypadku wystąpienia ostrzeżeń – wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu,
10) sygnalizowanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej błędnych danych o siedzibie obwodowej komisji wyborczej lub godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania,
11) wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej do podpisania niezbędnej liczby egzemplarzy projektu protokołu głosowania w obwodzie,
12) zapisanie, po wprowadzeniu podpisu licencją przez przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej, danych z protokołu głosowania w obwodzie na zewnętrznym nośniku oraz dołączenie go do dokumentów przekazywanych do okręgowej komisji wyborczej,
13) przesłanie do okręgowej komisji wyborczej podpisanych licencją przez przewodniczącego danych z protokołu głosowania w obwodzie.

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ruciane-Nida.§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 19 lip 2010 15:39
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 1893 razy