BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 14/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 09 lipca 2010 r.
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.
Na podstawie art. 9g ust. 2 oraz art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) zarządza, co następuje:


§ 1


Na wniosek Sebastiana Skrajnego - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Ukcie, dla którego Gmina Ruciane-Nida jest organem prowadzącym, powołuje się Komisję Egzaminacyjną.


§ 2


Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego i przeprowadzenie egzaminu nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 3


W skład Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, wchodzą:

1. Stanisława Adamonis - przedstawiciel organu prowadzacego jako jej przewodniczący,
2. Bożena Dąbkowska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3. Barbara Pyrdoł - dyrektor Szkoły Podstawowej w Ukcie,
4. Helena Łuba - ekspert w dziedzinie matematyki;
5. Elżbieta Kitowska - ekspert w dziedzinie matematyki

§ 4


Upoważniam Panią Grażynę Jagłowską pracownika Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli do przeprowadzenia analizy formalnej wniosku Pana Sebastiana Skrajnego dotyczącego wszczęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z dnia 29 czerwca 2010 r. wraz z dokumentacją.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 20 lip 2010 11:43
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 1906 razy