BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 6/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 21 maja 2010 r.
w sprawie: przygotowania i udziału wydzielonych sił i środków Miasta i Gminy Ruciane-Nida w wieloszczeblowym powiatowym ćwiczeniu "Śniardwy 2010"

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. u. nr 89, poz. 590, z późn. zm.), § 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów, gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152) w związku z "Planem Szkolenia Obronnego w Województwie Warmińsko-Mazurskim na 2010 rok" (część II poz. 25) stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 283 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2010 roku, zarządzam, co następuje:


§ 1


1. W dniach 9-10 czerwca 2010 r. wydzielone siły i środki Gminy Ruciane-Nida wezmą udział w zarządzonym przez Starostę Piskiego wieloszczeblowym powiatowym ćwiczeniu "ŚNIARDWY 2010", obejmującym swoim zakresem zadania obronne,
obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego, na temat: "ORGANIZOWANIE ZBIOROWEJ OCHRONY LUDNOŚCI ORAZ LIKWIDACJA SKUTKÓW ZDARZENIA KRYZYSOWEGO".

2. Celem szkolenia będzie:
1) nabycie umiejętności w zakresie:
- organizowania i prowadzenia akcji ratunkowej;
- likwidowania skutków zdarzenia kryzysowego.
2) doskonalenie:
- umiejętności oceny sytuacji;
- wypracowywania decyzji;
- organizowania współdziałania w zespole;
- procedur w zakresie reagowania kryzysowego.
3) sprawdzenie:
- stopnia przygotowania organów administracji samorządowej do działania w zaistniałej sytuacji kryzysowej;
- sprawności systemu łączności i alarmowania;
- współdziałania słuzb w akcjach ratowniczych;
- poprawności opracowania obowiązujących procedur w zaistniałych sytuacjach kryzysowych.


§ 2


Do udziału w ćwiczeniach wydzielam:
1) Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego;
2) Obsadę Stałego Dyżuru;
3) Obsadę zespołu do przeprowadzenia akcji kurierskiej;
4) Samodzielną Terenową Drużnę Wykrywania i Alarmowania;
5) Samodzielny Terenowy Pluton Ratownictwa Ogólnego- Drużyna ppoż. i sanitarna;
6) Zespół Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie;
7) Siły i środki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rucianem-Nidzie;
8) Siły i środki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie;
9) Siły i środki Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie;
10) Siły i środki Domu Kultury w Rucinem-Nidzie.

§ 3


1. Na kierownika ćwiczenia wyznaczam Inspektora ds. Obronnych i Zarządzenia Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, który:
- opracuje dokumentację ćwiczenia w postaci "Planu-Konspektu" i przedstawi mnie do zatwierdzenia;
- przeprowadzi instruktaż z biorącymi udział w ćwiczeniu;
- przygotuje uczestników ćwiczenia pod względem merytorycznym;
- przekaże uczestnikom ćwiczenia dokumentację ćwiczenia;
- zapewni ochronę informacji niejawnych.
2. Za przygotowanie odpowiednich sił i środków do przeprowadzenia praktycznego epizodu ćwiczenia ewakuacji ludności z rejonu śluzy i ulicy Guzianka w Rucianem-Nidzie oraz odpowiednie przygotowanie terenu epizodu ćwiczenia, czynię odpowiedzialnymi:
- Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Rucianem-Nidzie;
- Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie;
- Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie;
- Dyrektora Domu Kultury w Rucianem-Nidzie.
3. Odpowiednią ilość środków transportu niezbędną dla przemieszczania się kierownictwa ćwiczenia zapewni Skarbnik Gminy Ruciane-Nida - Jarosław Hubert Zyskowski.


§ 4


Termin gotowości ustalam na: 7 czerwca 2010 r. godz. 10.00.

§ 5


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ruciane-Nida.

§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 maja 2010 r.

Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 21 lip 2010 10:08
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 1862 razy