BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XII / 59 / 2003

z dnia: 8 lipca 2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych nie zabudowanej, stanowiących własność gminy Ruciane-Nida, wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Z 2001r.Nr 142,poz.1591,zm.Dz.U. z 2002r. 23, poz. 220,Nr62,poz.558,Nr113,poz984,Nr214,poz.1806/w związku z art.13 ust 1 i art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity- Dz.U. z2000r. nr 46, poz.543 zm. z 2001r. Nr129, poz.1447, Nr154, poz 1800, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr113, poz.984,Nr 126,poz.1070,Nr130,poz.1112,Nr 200, poz.1682,Nr240,poz.2058, z 2003r.Nr1, poz.15,Nr 80, poz.721 / Rada Miejska w Rucianem – Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych Rucianem-Nidzie przy ul. 11-go listopada, stanowiących własność gminy Ruciane-Nida, wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i rozplakatowania obwieszczenia *.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek


* obwieszczenie rozplakatowano dnia 11 lipca 2003 roku.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 21 lip 2010 11:34
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1944 razy