BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIII / 60 / 2003

z dnia: 18 września 2003 r.
w sprawie: odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego wsi Wygryny.
Na podstawie art. 24, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z póź. Zm.) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1


Odrzuca się zarzuty Zarządu Mazurskiego Parku Krajobrazowego do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wygryny, przeznaczającego do zabudowy działki rolne objęte konturami:
- 6a ML, 14a ML i 27 ML – na potrzeby zabudowy letniskowej,
- 15 UT – na potrzeby pola biwakowego,
- 24 MP – na potrzeby zabudowy mieszkalno-pensjonatowej,
- 18 RP – rezerwa terenu do zabudowy.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.

§ 3


Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek


UZASADNIENIE


Zarząd Mazurskiego Parku Krajobrazowego uzasadnia swoje zarzuty kolizją ustaleń projektu planu wsi Wygryny z ustaleniami planu ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Problematykę ochrony przyrody reguluje ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492 z późn. zm.) art. 1 cytowanej ustawy stwierdza, że „ustawa określa zasady ochrony przyrody”. Jedną z form ochrony przyrody przewidzianą w art. 13, ust. 1, pkt 3 jest tworzenie parków krajobrazowych. Wojewodowie na podstawie właściwych przepisów zostali uprawnieni do tworzenia parków krajobrazowych w drodze rozporządzenia. Wojewoda Suwalski rozporządzeniem nr 67 / 93 z dnia 23 września 1993 r. zatwierdził plan zagospodarowania przestrzennego Mazurskiego Parku Krajobrazowego i jego strefy ochronnej w części obejmującej tereny w granicach województwa suwalskiego, zwany dalej „planem ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego”, który znacznie ogranicza według naszej oceny rozwój miejscowości położonych w obrębie parku.
Rada Miejska jako organ stanowiący i kontrolny w gminie – podstawowej jednostce samorządu terytorialnego nie zgadza się z negatywną opinią Zarządu Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Według oceny Rady przedmiotowy teren można uznać za położony w układzie osadniczym wsi Wygryny.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, zakres działań i zadań są realizowane zgodnie z prawem. Plan ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego, na który powołuje się Zarząd MPK został opracowany kilkanaście lat temu. W tym czasie, w sferze gospodarczej o turystycznej zaszły daleko idące zmiany i stwierdzenia zawarte w cytowanym planie zupełnie nie przystają do istniejącej rzeczywistości. Szczególnie ustalenia dotyczące polityki osadniczej wsi i miejscowości letniskowych ograniczają w zdecydowany sposób możliwości polepszenia warunków egzystencji mieszkańców gminy. Rada Miejska mając na względzie poprawę warunków życia mieszkańców, uwzględnia zarzuty zainteresowanych i jednocześnie postuluje dokonanie nowelizacji planu ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego pod kątem zmniejszenia rygorów i ograniczeń w zakresie gospodarki przestrzennej na obszarze miejscowości, położonych w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 21 lip 2010 11:34
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1907 razy