BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVI /100/2003

z dnia: 30 grudna 2003 roku
w sprawie: wyrazenia zgody na sprzedaż , w drodze przetargu nieruchomości gruntowej nioe zabudowanej, stanowiącej własność gminy Ruciane -Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samoprzadzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U.z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz.984.Nr 214 popz.1806, z 2003r.
Nr80, poz. 717/w związku z art. 13 ust. 1 i art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami/ tekst jednolity Dz.U z 2000r. nr 46, poz.543,zm. Z 2001r.Nr129poz 1447, Nr 154, poz 1,800, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz. 984, Nr126, poz.1070,Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz.1682, Nr240, poz.2058,z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz.720 i 721/ Rada Miejska w Rucianem- Nidzie uchwala co nastepuje:

§ 1


Wyraża się zgode na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomiści gruntowej, nie zbudowanej, ozn. Nr geod.26,o pow. 2.200 m², połorzonej w Krzyżach, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Rucianym Nidzie

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ipodlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek


X/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 7 stycznia 2004 roku.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 22 lip 2010 10:38
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1771 razy