BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVI /96/2003

z dnia: 28 listopada 2003 roku
w sprawie: wyrażenia zgody w drodze bez przetargowej nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Z 2001r.Nr 142,poz.1591,zm.Dz.U. z 2002r. 23, poz. 220,Nr62,poz.558,Nr113,poz984,Nr214,poz.1806,z 2003r.Nr 80, poz. 717/w związku z art.13 ust 1 i art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity- Dz.U. z2000r. nr 46, poz.543 zm. z 2001r. Nr129, poz.1447, Nr154, poz 1800, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr113, poz.984,Nr 126,poz.1070,Nr130,poz.1112,Nr 200, poz.1682,Nr240,poz.2058, z 2003r.Nr1, poz.15,Nr 80, poz.720 i 721 /Rada Miejska w Rucianem – Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bez przetargowej nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, ozn. nr geod. 115/56 o pow.107 m ², położonej w Rucianem – Nidzie
przy ul. Dworcowej, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod.115/54.§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu *.


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek


* / . obwieszczenie rozplakatowano dnia 4 grudnia 2003 roku.
* mapę pominięto
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 22 lip 2010 10:37
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1938 razy