BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII/31/2003

z dnia: 21 marca 2003r.
w sprawie: wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 68 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543, zm. z 2001r. Nr 29, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca z 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§1


Wyraża się zgodę na stosowanie sprzedaży lokali mieszkalnych, istniejących w budynku wielomieszkaniowym nr 11, zlokalizowanym na działce gruntu ozn. nr geod. 143/1 w Rucianem-Nidzie przy ul. Al. Wczasów, bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, wynoszącej:
1)w przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu – 80%
2)w przypadku rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu – 60%

§2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3


Traci moc uchwała Nr XIX/22/2000r. Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 28 kwietnia 2000 roku.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu*.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek


*obwieszczenie rozplakatowano dnia 28 marca 2003r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 lip 2010 14:18
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1844 razy