BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VI/15/2003

z dnia: 31 stycznia 2003r.
w sprawie: Uchwalenia statutu sołectwa Wólka.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§1


Uchwala się statut sołectwa Wólka stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Traci moc Uchwała Nr XIII/64/91 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 14 maja 1991r. w sprawie statutu sołectwa.

§3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 26 lip 2010 14:36
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2297 razy