BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIII / 63 / 2003

z dnia: 18 września 2003 r.
w sprawie: odrzucenia zarzutu Antoniny i Stanisława Dyryndów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wejsuny.
Na podstawie art. 24, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z póź. zm.) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje

§ 1


Odrzuca się zarzuty Antoniny i Stanisława Dyryndów do ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wejsuny w odniesieniu do działki nr 25/5 – 8 i 25/10.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek


UZASADNIENIE


Antonina i Stanisław Dyrynda kwestionują nieuwzględnieni w projekcie planu miejscowego wsi Wejsuny i ich wniosku o przeznaczenie do zabudowy działek rolnych nr 25/5 – 10.
Za ich zabudową ma przemawiać fakt i podziału w 1997r. bez sprzeciwu władz gminy oraz niska wartość rolnicza tego rerenu.
Zarzut ten może być uwzględniony z następujących powodów:
1. Sporny teren leży poza układem osadniczym Wejsun (w odległości ponad 150 m od ulicy wiejskiej). Występujące tu obniżenie terenowe uniemożliwia podłączenie ewentualnej zabudowy do projektowanej sieci kanalizacyjnej.
2. Wg map ewidencyjnych wsi Wejsuny występują tu grunty orne klasy IVª oraz pastwisko klasy IV, zgodnie więc z art. 6, ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.) powinny one podlegać ochronie.
3. Sporny teren był dzielony jako grunt rolny bez możliwości ingerencji jakichkolwiek organów i fakt ten może być argumentem przemawiającym za koniecznością jego zabudowy.
W porozumieniu z Zarządem Mazurskiego Parku Krajobrazowego uwzględniono częściowo pierwotny wniosek Państwa Dyryndów i przeznaczono do zabudowy działki nr 25/5, 25/7 i 25/9, położonej istniejącej zabudowy wiejskiej.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 27 lip 2010 12:38
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2021 razy