BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIII / 65 / 2003

z dnia: 18 września 2003 r.
w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej, zabudowanej kontenerową stacją transformatorową SN/n.n, przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 37, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 oku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 roku – Dz. U. Nr 46, poz. 543, zm. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 roku Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720 i 721) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1


Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej zabudowanej kontenerową stacją transformatorową SN/n.n, przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej ozn. nr geod. 115/51, o pow. 16 m², położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej, stanowiącej własność gminy Rucianem-Nida.

§ 2


Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej ozn. nr geod. 115/51, o pow. 16 m², położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej z przeznaczeniem na realizację urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek


* Obwieszczenie rozplakatowano dnia 24.09.2003 roku.
* Mapę pominięto
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 27 lip 2010 12:38
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1839 razy